วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2554

ระบบไฟฟ้าในรถยนต์

1 ระบบไฟฟ้า
  ระบบไฟฟ้าในรถยนต์
       ระบบไฟฟ้าในรถยนต์สามารถแยกตามลักษณะการใช้งานได้หลายระบบ  อาทิ ระบบประจุไฟ  เป็นระบบที่ใช้ประจุไฟฟ้าให้กับ แบตเตอรี่ขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน  ระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องยนต์ เป็นระบบไฟฟ้าที่ใช้ ในการทำงานของเครื่องยนต์  เช่น ระบบสตาร์ต  ระบบจุดระเบิด  และระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น ระบบไฟแสงสว่าง  เป็นระบบที่ให้แสงสว่าง ทั้งหมดของรถยนต์  นอกจากนี้ยังมีระบบอื่นๆอีกหลายอย่างที่เราจักต้องศึกษาไว้

ระบบ ไฟฟ้าในรถยนต์สามารถแยกตามลักษณะการใช้งานได้หลายระบบ  ได้แก่  1.ระบบประจุไฟ  เป็นระบบที่ใช้ประจุไฟฟ้าให้กับ แบตเตอรี่ขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน  2.ระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องยนต์ เป็นระบบไฟฟ้าที่ใช้ ในการทำงานของเครื่องยนต์  เช่น ระบบสตาร์ต  ระบบจุดระเบิด  และระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น 3.  ระบบไฟแสงสว่าง  เป็นระบบที่ให้แสงสว่าง ทั้งหมดของรถยนต์  เช่นไฟหน้า  ไฟหรี่  ไฟท้าย และไฟแสงสว่างในห้องผู้โดยสาร  เป็นต้น  4. ระบบไฟสัญญาณ  เป็นระบบไฟที่ใช้เป็นสัญญาณเตือนให้ผู้ขับขี่รถคนอื่นได้ทราบ  เช่น ไฟเลี้ยว  ไฟ เบรก  ไฟถอยหลัง   และไฟฉุกเฉิน  เป็นต้น 5.  ระบบไฟฟามาตรวัด เป็นระบบไฟฟ้าเกี่ยวกับ มาตรวัดต่างๆ  เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบข้อมูล  เกี่ยวกับการทำงานของระบบต่างๆในรถยนต์  เช่น ความเร็วรอบเครื่องยนต์  ปริมาณน้ำมัน เชื้อเพลิง   และระดับความร้อนของเครื่องยนต์  เป็นต้น 6.  ระบบควบคุมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก  เป็น ระบบไฟฟ้าที่ใช้ควบคุมอุปกรณ์เครื่องอำนวย ความสะดวกต่างๆในรถยนต์  เช่น วิทยุ  กระจก ไฟฟ้า   ระบบปัดน้ำฝน  และระบบควบคุมการ ล็อกประตู  เป็นต้น ซึ่งในรถยนต์แต่ละคันจะมีระบบไฟฟ้าพื้นฐานที่ใกล้เคียงกัน        จะแตกต่างก็เพียงอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยที่แตก ต่างกันตามประเภท   รุ่น   และราคาของรถยนต์เท่านั้น
      ดังนั้นในการที่จะทำการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของรถยนต์แต่ละคน       จึงต้องทำการศึกษา การทางานของระบบไฟฟ้านั้นให้เข้าใจก่อนที่จะทำการซ่อม   ทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น จากไฟฟ้ารัดวงจร  ซึ่งอาจทำความเสียหายให้แก่รถยนต์ได้
 ในการศึกษาการทำงานของระบบไฟฟ้า ของรถยนต์แต่ละรุ่นนั้น   สามารถศึกษาได้จากคู่มือซ่อมรถยนต์รุ่นนั้นๆ    ซึ่งจะบอกถึงการต่อวงจรไฟฟ้าระบบต่างๆ  ไว้    ดังนั้นผู้เรยนจึงจำเป็นต้องศึกษาวิธีการอ่านวงจรไฟฟ้าเหล่านั้นให้เข้าใจ   เพื่อให้สามารถอ่านวงจรได้อย่างถูกต้อง

ไม่มีความคิดเห็น: